Disclaimer

De auteurs van het boek beogen met deze website informatie te verstrekken over het door hun geschreven boek Projectmanagement op basis van IPMA-D. De website geeft geen advies. De auteurs streven naar een correcte informatievoorziening maar garanderen niet dat de geboden informatie geen fouten of omissies bevat en/of up-to-date is. De auteurs sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe en indirecte schade uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van deze website.